Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Služba kontrole usklađenosti poslovanja i Služba sprečavanja pranja novcaSlužba kontrole usklađenosti poslovanja i Služba sprečavanja pranja novca Eurobank Direktne slede najbolju međunarodnu praksu sa ciljem da se obezbedi da Eurobank Direktna bude uskladjena sa važećim zakonskim i regulatornim okvirom.


Nezavisnost

Služba kontrole usklađenosti poslovanja posluje nezavisno od drugih organizacionih jedinica. Ima direktnu liniju izveštavanja prema Odboru za reviziju i Upravnom odboru Eurobank Direktne, čime se naglašava značaj i nezavisnost funkcije.

Služba za sprečavanje pranja novca posluje nezavisno od drugih organizacionih jedinica. Ima direktnu liniju izveštavanja prema Izvršnom odboru i vrši relevantno izveštavanje Odboru za reviziju i Upravnom odboru Eurobank Direktne, čime se naglašava značaj i nezavisnost funkcije.

Holističko upravljanje rizikom usklađenosti

Služba kontrole usklađenosti poslovanja & Služba sprečavanja pranja novca pružaju podršku Odboru za reviziju i Upravnom odboru u upravljanju rizikom usklađenosti. Omogućavaju upravljanje i koordinaciju u vezi sa odgovornostima Eurobank Direktne za usklađenost sa važećim regulatornim okvirom, pravilima nadzornih organa, kao i usvojenim internim politikama.
Glavne odgovornosti Službe kontrole usklađenosti poslovanja & Službe sprečavanja pranja novca su sledeće:
 • Novi zakoni i propisi – Služba kontrole usklađenosti poslovanja i Služba sprečavanja pranja novca obaveštava rukovodstvo Eurobank Direktne o novim zakonima i propisima i uključujući i efekat koji oni mogu imati na poslovanje Banke.
 • Rizici usklađenosti poslovanja – Služba kontrole usklađenosti poslovanja i Služba sprečavanja pranja novca prate regulatorni okvir i procenjuju relevantne rizike neusklađenosti. Pružaju podršku Eurobank Direktnoj u pogledu praćenja, identifikacije i efektivnog upravljanja rizicima usklađenosti poslovanja.
 • Regulatorni okvir – Služba kontrole usklađenosti poslovanja i Služba sprečavanja pranja novca obezbeđuje da službe i odeljenja Eurobank Direktne budu uskladjeni sa zahtevima regulatornog okvira i o tome obaveštava rukovodstvo Eurobank Direktne.
Tačnije, ključne oblasti koje pokrivaju Služba kontrole usklađenosti poslovanja i Služba sprečavanja pranja novca su sledeće:

 • Sprečavanje poreske utaje, pranja novca i finansiranja terorizma – kroz usvajanje odgovarajuće politike i procedura i praćenje nivoa implementacije.
 • Finansijska tržišta –Služba kontrole usklađenosti poslovanja razvija politike i procedure u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala.
 • Zaštita korisnika finansijskih usluga – Služba kontrole usklađenosti poslovanja prati poštovanje propisa o zaštiti korisnika finansijskih uslugai pritužbe koje su dostavljene regulatornim organima.
 • Nadzorni organi – Služba kontrole usklađenosti poslovanja prati da li se odgovori na zahteve nadzornih i drugih organa rešavaju brzo i efikasno. Sarađuje sa njima kako bi unapredila komunikaciju. Prati da li sve organizacione jedinice Eurobank Direktne ispunjavaju regulatorne rokove za izveštavanje. Obaveštava Odbor za reviziju o svim kašnjenjima ili kaznama.
 • Agencija za osiguranje depozita (AOD) – Služba kontrole usklađenosti poslovanja kontroliše rokove dostavljanja izveštaja AOD, u skladu sa regulatornim okvirom.
 • Kodeks Ponašanja – Služba kontrole usklađenosti poslovanja na nivou Eurobank Direktne postavlja standarde internog Kodeksa Ponašanja Eurobank Direktne. Kodeks se primenjuje na sve zaposlene Eurobank Direktne i pruža okvir za principe, pravila, ponašanje i odluke koje zaposleni treba da poštuju tokom svog profesionalnog angažovanja. Služba kontrole usklađenosti poslovanja prati poštovanje Kodeksa Ponašanja sa ciljem da se identifikuju potencijalni sukobi interesa, mito, korupcija ili druge neuobičajene transakcije.

Transparentnost procedura
Primenjujemo pravila i principe za sprečavanje pranja novca. U tu svrhu objavili smo sledeća dokumenta koja su javno dostupna:
 • Upitnik za sprečavanje pranja novca Wolfsberg grupe, koji ističe mere i procedure koje je usvojila Eurobank Direktna.
 • Izjava o borbi protiv finansijskog kriminala, koja navodi ključne tačke programa regulatorne usklađenosti koje primenjuje Eurobank Direktna.
 • Potvrda o korespondentskim računima za strane banke, kako je uređeno USA PATRIOT Act propisom.


Prijavljivanje neprimerenog ponašanja

Eurobank Direktna podstiče sve zaposlene, kao i sve zainteresovane treće strane, da podnesu prijave ili komentare.
Prijave ili komentari treba da budu o kršenju politika, procedura i važećih zakona, npr.:
krađa, pronevera, mito i korupcija, pranje novca, sukob interesa, nepoštovanje Kodeksa Ponašanja i Etike Eurobank Direktne i/ili politika, ili bilo šta što bi moglo da naruši reputaciju Eurobank Direktne, kao i svaki pokušaj zataškavanja takvih incidenata.
Odbor za reviziju Eurobank Direktne definiše procedure koje obezbeđuju poverljivost i tajnost svih prijava i komentara. Takođe sistematski prati primenu ovih procedura.

Kako prijaviti neprimereno ponašanje
Tel: +381 11 333 2388
Eurobank Direktna, Služba kontrole usklađenosti poslovanja
Vuka Karadžića 10
11000 Beograd, Srbija
Top