Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Novosti

O b a v e š t e nj e klijentima Eurobank Direktna a.d. u vezi sa primenom Odluke o privremenim merama za banke u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u portfoliju poljoprivrednih kredita u uslovima otežane poljoprivredne proizvodnje

8 Februar 2023.

O b a v e š t e nj e klijentima Eurobank Direktna a.d. u vezi sa primenom Odluke o privremenim merama za banke u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u portfoliju poljoprivrednih kredita u uslovima otežane poljoprivredne proizvodnje

U skladu sa „Odlukom Narodne banke Srbije o privremenim merama za banke u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u portfoliju poljoprivrednih kredita u uslovima otežane poljoprivredne proizvodnje“ objavljene u Službenom glasniku RS, br. 111/2022, 5/23 (u daljem tekstu Odluka), Eurobank Direktna a.d. (u daljem tekstu Banka) ovim obaveštava svoje klijente da mogu podneti zahtev za reprogram.

I. Uslovi za odobrenje reprograma:

Banka je dužna da odobri reprogram kredita dužnicima na njihov zahtev ako su na dan 31. maja 2022. godine ispunjeni svi sledeći uslovi:

 1. da dužnik nije u docnji dužoj od 90 dana po bilo kojoj obavezi na koju se reprogram primenjuje;
 2. da dužnik nije u statusu neizmirenja obaveza u toj banci u smislu propisa Narodne banke Srbije;
 3. da se potraživanja banke prema dužniku ne smatraju problematičnim kreditom, odnosno problematičnim potraživanjem u smislu propisa Narodne banke Srbije.
 4. Pod dužnikom iz prethodnog stava podrazumeva se lice koje je upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava u smislu Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju (u daljem tekstu: Registar), i to:

  1. fizičko lice koje je nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u smislu zakona kojim se uređuju poljoprivreda i ruralni razvoj;
  2. preduzetnik;
  3. pravno lice, i to:
   • zemljoradnička zadruga s najmanje pet članova koji su upisani u Registar kao
    nosioci ili članovi pet različitih poljoprivrednih gazdinstava upisanih u Registar,
   • drugo pravno lice razvrstano u mikro ili malo pravno lice u skladu sa zakonom
    kojim se uređuje računovodstvo;

   Pod dužnikom iz prvog stava ove tacke podrazumeva se i lice koje se bavi otkupom i skladištenjem voća u hladnjači u skladu s propisima.

   Na kredite odobrene u okviru garantne šeme Republike Srbije ili s garancijom međunarodnih finansijskih institucija, kao i po osnovu subvencionisanih kredita, reprogram se može primeniti samo uz prethodnu saglasnost davalaca te garancije, odnosno subvencije.

   II. Reprogram jeste promena uslova pojedinačnog kredita tako da se dužniku omogući grejs period u otplati svih njegovih obaveza prema banci po tom kreditu u trajanju od šest do dvanaest meseci, u toku kojeg banka ne naplaćuje potraživanja po osnovu glavnice, pri čemu naplaćuje ugovorenu kamatu, a rok otplate tog kredita produžava se tako da iznos anuiteta (periodične obaveze koja bi se plaćala po isteku grejs perioda) utvrđen u momentu odobravanja reprograma ne bude veći u odnosu na taj iznos u periodu pre primene reprograma.

   Pod kreditom iz prethodnog stava ove tačke podrazumeva se kredit odobren dužniku za potrebe obavljanja poljoprivredne delatnosti.

   Uslovi otplate kredita ugovoreni odobravanjem reprograma (npr. visina kamatne stope, dodatna sredstva obezbeđenja i sl.) ne mogu biti nepovoljniji za dužnika u odnosu na prvobitno, odnosno ranije ugovorene uslove.

   Ako dužniku bude odobren reprogram u skladu sa ovom odlukom, smatraće se da je docnja u izmirivanju obaveza tog dužnika prema banci po osnovu kredita koji se reprogramira prestala da teče danom podnošenja zahteva za reprogram, a docnja dužnika prema banci utvrđivaće se prema novom ugovorenom planu otplate.

   Na obaveze dužnika po osnovu kamate obračunate za vreme trajanja zastoja u otplati obaveza (moratorijuma) u smislu propisa o privremenim merama za banke u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema, reprogram se primenjuje tako da se ta kamata naplaćuje nakon prestanka grejs perioda, nastavlja da se ravnomerno raspoređuje na period otplate kredita i ne pripisuje se ostatku duga.

   Potraživanja banke prema dužnicima kojima je odobren reprogram, a koja u momentu stupanja na snagu ove odluke nisu bila restrukturirana, ni problematična, niti su se smatrala problematičnim kreditom u smislu propisa Narodne banke Srbije, odnosno kod kojih nije nastupio status neizmirenja obaveze – neće se zbog odobravanja reprograma smatrati restrukturiranim, niti problematičnim potraživanjima, kao ni problematičnim kreditom u smislu propisa Narodne banke Srbije, odnosno neće se smatrati da je nastupio status neizmirenja obaveze.

   Tretman iz prethodnog stava primenjuje se na potraživanja iz tog stava i u periodu nakon odobravanja reprograma, sve dok su za to ispunjeni uslovi u smislu propisa Narodne banke Srbije.

   III. Dužnik može podneti banci zahtev najkasnije 30. aprila 2023. godine:
   u poslovnim prostorijama Banke odnosno u najbližoj ekspozituri Banke,
   elektronskim putem na e mail adresu olaksicePR@eurobank-direktna.rs
   poštom na adresu sedišta Banke ul. Vuka Karadžića broj 10,11 000 Beograd

   Dužnik preduzetnik/pravno lice koji pripada segmentu korporativnog bankarstva može podneti Banci zahtev za reprogram:
   na e-mail adresu svog saradnika za rad sa privredom, ili
   poštom na adresu sedišta Banke ul. Vuka Karadžića broj 10, 11 000 Beograd.

   Obrazac zahteva za reprogram preuzima se OVDE ili u najbližoj ekspozituri Banke.

   Napomena 1: Uz Obrazac zahteva za reprogram obavezno je dostaviti i dokaz o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava ne stariji od tri meseca od dana podnošenja zahteva za preprogram.

   Napomena 2: Za dužnika koji se bavi otkupom i skladištenjem voća u hladnjači dokaz o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava nije neophodan za odobrenje reprograma. Međutim, ukoliko ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo, može da dostavi dokaz o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava.

   Banka je dužna da odluči o zahtevu dužnika i obavesti ga o toj odluci u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.

   Banka ne može naplatiti naknadu za preduzimanje mera i aktivnosti u skladu sa ovom odlukom, kao ni troškove koje može imati u vezi s tim merama i aktivnostima, uključujući i troškove za obradu zahteva klijenta, osim troškova neophodnih za odobravanje potraživanja koje ne utvrđuje banka.

   IV. Reprezentativne primere iznosa obaveza po osnovu konkretnog kreditnog proizvoda pre i nakon primene reprograma, a koji sadrže sve elemente na osnovu kojih se mogu utvrditi uslovi pod kojima se reprogram primenjuje možete pronaći OVDE.


   Top