Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Korporativno upravljanje

Adekvatno i odgovorno korporativno upravljanje predstavlja ključni preduslov u stvaranju vrednosti koje Banka pruža svojim akcionarima i društvu u celini.

U razvoju principa korporativnog upravljanja koje primenjuje u svom radu, Banka se oslanja na važeće zakonske okvire, pravila i propise, svoj međunarodni razvoj, kao i na interne korporativne vrednosti.

Principi korporativnog upravljanja počivaju na odgovornosti i kompetenciji upravljačkih organa i drugih odbora, odgovornom bankarskom poslovanju unutar Grupe sa posebnim akcentom na upravljanju rizicima i sistemu unutrašnjih kontrola.

Banka nastoji da svoje principe korporativnog ponašanja primeni i u svojoj široj korporativnoj kulturi, čineći ih nerazdvojnim celinama, jer se dosledno korporativno upravljanje ne odnosi samo na poštovanje regulatornih zahteva, već podrazumeva lični integritet i odgovornost.

Članovi izvršnog odbora

Upravni odbor:

  • Romeo Collina- predsednik
  • Aleksandra Babić - zamenik predsednika
  • Nikola Litvinenko - član
  • Katarina Đulić - nezavisni član
  • Srđan Mihajlović - nezavisni član
Top