Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Služba kontrole usklađenosti poslovanja i Služba sprečavanja pranja novcaSlužba kontrole usklađenosti poslovanja i Služba sprečavanja pranja novca Eurobank Direktne slede najbolju međunarodnu praksu sa ciljem da se obezbedi da Eurobank Direktna bude uskladjena sa važećim zakonskim i regulatornim okvirom.


Nezavisnost

Služba kontrole usklađenosti poslovanja posluje nezavisno od drugih organizacionih jedinica. Ima direktnu liniju izveštavanja prema Odboru za reviziju i Upravnom odboru Eurobank Direktne, čime se naglašava značaj i nezavisnost funkcije.

Služba za sprečavanje pranja novca posluje nezavisno od drugih organizacionih jedinica. Ima direktnu liniju izveštavanja prema Izvršnom odboru i vrši relevantno izveštavanje Odboru za reviziju i Upravnom odboru Eurobank Direktne, čime se naglašava značaj i nezavisnost funkcije.

Holističko upravljanje rizikom usklađenosti

Služba kontrole usklađenosti poslovanja & Služba sprečavanja pranja novca pružaju podršku Odboru za reviziju i Upravnom odboru u upravljanju rizikom usklađenosti. Omogućavaju upravljanje i koordinaciju u vezi sa odgovornostima Eurobank Direktne za usklađenost sa važećim regulatornim okvirom, pravilima nadzornih organa, kao i usvojenim internim politikama.
Glavne odgovornosti Službe kontrole usklađenosti poslovanja & Službe sprečavanja pranja novca su sledeće:
  • Novi zakoni i propisi – Služba kontrole usklađenosti poslovanja i Služba sprečavanja pranja novca obaveštava rukovodstvo Eurobank Direktne o novim zakonima i propisima i uključujući i efekat koji oni mogu imati na poslovanje Banke.
  • Rizici usklađenosti poslovanja – Služba kontrole usklađenosti poslovanja i Služba sprečavanja pranja novca prate regulatorni okvir i procenjuju relevantne rizike neusklađenosti. Pružaju podršku Eurobank Direktnoj u pogledu praćenja, identifikacije i efektivnog upravljanja rizicima usklađenosti poslovanja.
  • Regulatorni okvir – Služba kontrole usklađenosti poslovanja i Služba sprečavanja pranja novca obezbeđuje da službe i odeljenja Eurobank Direktne budu uskladjeni sa zahtevima regulatornog okvira i o tome obaveštava rukovodstvo Eurobank Direktne.
Tačnije, ključne oblasti koje pokrivaju Služba kontrole usklađenosti poslovanja i Služba sprečavanja pranja novca su sledeće:

  • Sprečavanje poreske utaje, pranja novca i finansiranja terorizma – kroz usvajanje odgovarajuće politike i procedura i praćenje nivoa implementacije.
  • Finansijska tržišta –Služba kontrole usklađenosti poslovanja razvija politike i procedure u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala.
  • Zaštita korisnika finansijskih usluga – Služba kontrole usklađenosti poslovanja prati poštovanje propisa o zaštiti korisnika finansijskih uslugai pritužbe koje su dostavljene regulatornim organima.
  • Nadzorni organi – Služba kontrole usklađenosti poslovanja prati da li se odgovori na zahteve nadzornih i drugih organa rešavaju brzo i efikasno. Sarađuje sa njima kako bi unapredila komunikaciju. Prati da li sve organizacione jedinice Eurobank Direktne ispunjavaju regulatorne rokove za izveštavanje. Obaveštava Odbor za reviziju o svim kašnjenjima ili kaznama.
  • Agencija za osiguranje depozita (AOD) – Služba kontrole usklađenosti poslovanja kontroliše rokove dostavljanja izveštaja AOD, u skladu sa regulatornim okvirom.
  • Kodeks Ponašanja i Etike – Služba kontrole usklađenosti poslovanja na nivou Eurobank Direktne postavlja standarde internog Kodeksa Ponašanja i Etike Eurobank Direktne. Kodeks se primenjuje na sve zaposlene Eurobank Direktne i pruža okvir za principe, pravila, ponašanje i odluke koje zaposleni treba da poštuju tokom svog profesionalnog angažovanja. Služba kontrole usklađenosti poslovanja prati poštovanje Kodeksa Ponašanja i Etike sa ciljem da se identifikuju potencijalni sukobi interesa, mito, korupcija ili druge neuobičajene transakcije.

Transparentnost procedura

Primenjujemo pravila i principe za sprečavanje pranja novca. U tu svrhu objavili smo sledeća dokumenta koja su javno dostupna:

Prijavljivanje neprimerenog ponašanja

Eurobank Direktna podstiče sve zaposlene, kao i sve zainteresovane treće strane, da podnesu prijave ili komentare.
Prijave ili komentari treba da budu o kršenju politika, procedura i važećih zakona, npr.:
krađa, pronevera, mito i korupcija, pranje novca, sukob interesa, nepoštovanje Kodeksa Ponašanja i Etike Eurobank Direktne i/ili politika, ili bilo šta što bi moglo da naruši reputaciju Eurobank Direktne, kao i svaki pokušaj zataškavanja takvih incidenata.
Odbor za reviziju Eurobank Direktne definiše procedure koje obezbeđuju poverljivost i tajnost svih prijava i komentara. Takođe sistematski prati primenu ovih procedura.

Kako prijaviti neprimereno ponašanje
Tel: +381 11 333 2388
Eurobank Direktna, Služba kontrole usklađenosti poslovanja
Vuka Karadžića 10
11000 Beograd, Srbija
Top