Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Pravo na prigovor

Ukoliko smatrate da se Banka ne pridržava odredaba Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, drugih propisa kojima se uređuju ove usluge, Opštih uslova poslovanja, dobrih poslovnih običaja ili obaveza iz ugovora zaključenog sa Vama, imate pravo u direktnom obraćanju Banci pokušate da sporni odnos prevaziđete tako što ćete uputite pisani prigovor poštom, preko internet prezentacije https://www.eurobank-direktna.rs/prigovori/detaljne-informacije-o-pravima-klijenata/pravo-na-prigovor.8919.html, odnosno imejlom na adresu office@eurobank-direktna.rs ili u poslovnim prostorijama Banke.
Top