Kontakt centar: 0800111144; 381 11 2023 353

Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Gotovinski hipotekarni kredit

Gotovinski hipotekarni kredit u RSD za klijente sa prijemom zarade u Eurobank Direktnoj

Karakteristike kredita:

 • Vrsta kredita: Gotovinski hipotekarni kredit u RSD
 • Valuta kredita: RSD
 • Učešće: bez učešća
 • Iznos kredita: do 5.000.000 RSD
 • Period otplate: do 71 meseca
 • Nominalna kamatna stopa: 7,17%, promenljiva (3mBelibor+6,00%)*
 • Efektivna kamatna stopa: od 8,07%
 • Naknada za obradu kredita: 0%
 • Naknada za održavanje kreditne partije: 0%

Reprezentativni primer:
Iznos kredita (RSD) 3.000.000
Rok otplate (u mesecima) 71
Naknada za obradu kredita 0%
Iznos mesečne rate(u RSD) 52.121
Ukupno otplaćeno (RSD) 3.775.223
NKS* (promenljiva) 7,17%
EKS** (promenljiva) 8,43%

*Kamatna stopa je promenljiva. Za obračun EKS-a je korišćena vrednost 3mBelibora koja na dan 31.03.2022. iznosi 1,17% i primenjuje se do 30.06.2022. godine. Visina nominalne kamatne stope se utvrđuje na kvartalnom nivou, u januaru, aprilu, julu i oktobru i to tako što se promenljivi element usklađuje sa vrednostima zvanično objavljene referentne kamatne stope na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu kada se vrši usklađivanje. Izmenjena promenljiva kamatna stopa će se primenjivati na prvi obračunski period koji nastupa nakon izvršene promene.
**Troškovi i naknade koje padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS, a na čiju visinu i eventualnu promenu Banka nema uticaja:
 • Trošak pribavljanja izveštaja Kreditnog biroa: 246 RSD fiksno, jednokratno
 • Trošak menice: 100 RSD fiksno, jednokratno (50 RSD po menici)
 • Osiguranje imovine: 40 EUR, u dinarskoj protivvrednosti (fiksno, godišnje)
 • Procena vrednosti nekretnine: 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti (fiksno, jednokratno)
 • Overa založne izjave: 10.080 RSD (fiksno, jednokratno)
 • Taksa za upis hipoteke: 22.640 RSD (fiksno, jednokratno)
 • Izdavanje lista nepokretnosti: 540 RSD (fiksno, jednokratno)
Životno osiguranje je opciono osim za klijente sa rizičnim zanimanjima. LTV-racio može da iznosi maksimalno do 80% procenjene vrednosti nekretnine koja se zalaže.

Gotovinski hipotekarni kredit indeksiran u EUR za klijente sa prijemom zarade u Eurobank Direktnoj

Karakteristike kredita:

 • Vrsta kredita: Gotovinski hipotekarni kredit indeksiran u EUR
 • Valuta kredita: EUR, kredit se realizuje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
 • Depozit: 30%
 • Iznos kredita: do 100.000 EUR
 • Period otplate: do 71 meseca
 • Nominalna kamatna stopa: 4,76%, promenljiva (6mEuribor+5,30%)*
 • Efektivna kamatna stopa: od 5,72%
 • Naknada za obradu kredita: 0%
 • Naknada za održavanje kreditne partije: 0%
Reprezentativni primer:
Iznos kredita (EUR) 30.000
Rok otplate (u mesecima) 71
Depozit 30%
Naknada za obradu kredita 0%
Iznos mesečne rate(u EUR) 487
Ukupno otplaćeno (EUR) 35.180
NKS* (promenljiva) 4,76%
EKS** (promenljiva) 6,21%
*Kamatna stopa je promenljiva. Na dan 30.12.2021. vrednost 6mEuribora= -0,54%. Banka u toku trajanja Ugovora utvrđuje visinu nominalne kamatne stope svakog prvog dana polugodišta (1. jul i 1. januar) za tekuće polugodište i to tako što se ugovoreni promenljivi element usklađuje sa vrednostima zvanično objavljene referentne kamatne stope na taj dan. Izmenjena promenljiva kamatna stopa će se primenjivati na prvi obračunski period koji nastupa nakon izvršene promene. **Troškovi i naknade koje padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS, a na čiju visinu i eventualnu promenu Banka nema uticaja:
 • Trošak pribavljanja izveštaja Kreditnog biroa: 246 RSD fiksno, jednokratno
 • Trošak menice: 100 RSD fiksno, jednokratno (50 RSD po menici)
 • Osiguranje imovine: 40 EUR, u dinarskoj protivvrednosti (fiksno, godišnje)
 • Procena vrednosti nekretnine: 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti (fiksno, jednokratno)
 • Overa založne izjave: 10.080 RSD (fiksno, jednokratno)
 • Taksa za upis hipoteke: 22.640 RSD (fiksno, jednokratno)
 • Izdavanje lista nepokretnosti: 540 RSD (fiksno, jednokratno)
Životno osiguranje je opciono osim za klijente sa rizičnim zanimanjima. LTV-racio može da iznosi maksimalno do 80% procenjene vrednosti nekretnine koja se zalaže.
Pogledajte spisak ekspozitura u kojima možete  podneti zahtev za Eurobank Direktna stambeni kredit ovde

Povezana dokumenta

Top