Kontakt centar: 0800111144; 381 11 2023 353

Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Stambeni krediti za refinansiranje

Stambeni krediti za refinansiranje osigurani kod NKOSK-a za klijente sa prijemom zarade u Eurobank Direktnoj

Karakteristike kredita:

 • Vrsta kredita: Stambeni kredit za refinansiranje
 • Valuta kredita: EUR, kredit se realizuje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
 • Učešće: bez učešća
 • Iznos kredita: do 250.000 EUR
 • Period otplate: do 360 meseci
 • Nominalna kamatna stopa: 2,36%, promenljiva (6mEuribor+2,90%)*
 • Efektivna kamatna stopa: od 2,61%
 • Naknada za obradu kredita: 0%
 • Naknada za održavanje kreditne partije: 0%
 • Administrativni trošak NKOSK-a: 30 EUR u dinarskoj protivvrednosti (jednokratni trošak podnošenja zahteva kod NKOSK-a)
 • Naknada za prevremenu otplatu: 0% - 1% u skladu sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga
Naknada za prevremenu otplatu se obračunava 1% od iznosa prevremeno otplaćene glavnice ukoliko je period između prevremene otplate kredita i krajnjeg roka dospeća duži od jedne godine, odnosno 0,5% ukoliko je navedeni period kraći. Banka će naplatiti naknadu za prevremenu otplatu samo ako je iznos prevremene otplate u periodu od dvanaest meseci veći od 1.000.000 dinara.

Reprezentativni primer:

Iznos kredita (EUR) 30.000
Rok otplate (u mesecima) 360
Naknada za obradu kredita 0%
Iznos mesečne rate(u EUR) 117
Ukupno otplaćeno (EUR) 43.701
NKS* (promenljiva) 2,36%
EKS* (promenljiva) 2,76%
*Kamatna stopa je promenljiva. Na dan 30.12.2021. vrednost 6mEuribora= -0,54%. Banka u toku trajanja Ugovora utvrđuje visinu nominalne kamatne stope svakog prvog dana polugodišta (1. jul i 1. januar) za tekuće polugodište i to tako što se ugovoreni promenljivi element usklađuje sa vrednostima zvanično objavljene referentne kamatne stope na taj dan. Izmenjena promenljiva kamatna stopa će se primenjivati na prvi obračunski period koji nastupa nakon izvršene promene.**Troškovi i naknade koje padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS, a na čiju visinu i eventualnu promenu Banka nema uticaja:
 • Trošak pribavljanja izveštaja Kreditnog biroa: 246 RSD fiksno, jednokratno
 • Trošak menice: 100 RSD fiksno, jednokratno (50 RSD po menici)
 • Administrativni trošak NKOSK-a: 30 EUR, u dinarskoj protivvrednosti (fiksno, jednokratno)
 • Osiguranje imovine: 40 EUR u dinarskoj protivvrednosti (fiksno, godišnje)
 • Procena vrednosti nekretnine: 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti (fiksno, jednokratno)
 • Overa založne izjave: 10.080 RSD (fiksno, jednokratno)
 • Taksa za upis hipoteke: 22.640 RSD (fiksno, jednokratno)
 • Izdavanje lista nepokretnosti: 540 RSD (fiksno, jednokratno)

Životno osiguranje je opciono osim za klijente sa rizičnim zanimanjima. LTV-racio može da iznosi maksimalno do 80% procenjene vrednosti nekretnine koja se zalaže.

Pogledajte spisak ekspozitura u kojima možete  podneti zahtev za Eurobank Direktna stambeni kredit ovde

Povezana dokumenta

Top